PERSONNEL

ช่างของเรามีประสบการณ์มายาวนาน คุณภาพเต็มคับแก้วทุกคน เชื่อมั่นในพวกเรา เพราะพวกเราคือ PETCHPLOYJEWELRY

มารู้จักช่างของเราดีกว่า

  •                                            ช่างพร (ช่างฝัง)                                    dscf2287                                                                                                                                                                                                                                                                        
  •                                            ช่างกุ้ง (ช่างฝัง)                                      dscf1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  •                                             ช่างริน (ช่างฝัง)                                   dscf1909                                                                                                                                                                                                                                                    
  •                                             ช่างอุดร (ช่างฝัง)                                  dscf1913                                                                                                                                                                                                                                                                            
  •                                             ช่างเพียว (ช่างฝัง)                                dscf1876                                                                                                                                                                                                                                                                           
  •                                             ช่างหนุ่ย (ช่างฝัง)                                 dscf1872                                                                                                                                                                                                                                     
  •                                             ช่างสุธรรม (ช่างทอง)                           dscf1895                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  •                                             ช่างวีระพล (ช่างทอง)                         dscf2286                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  •                                             ช่างอุเทน (ช่างทอง)                             dscf1919